VOORAFGAAND

De huurder is er zich van bewust dat aan het gebruik van het gehuurde een aantal risico’s verbonden zijn, die in geen geval op het materiaal of de verhuurder verhaald kunnen worden. Door ondertekening van het verhuurformulier verklaart de huurder de verhuur gegevens correct te hebben doorgeven. De huurder erkent de instellingen gecontroleerd te hebben bij ontvangst van het materiaal. De huurder heeft kennis genomen van deze algemene voorwaarden. De huur wordt aangegaan op de hierna vermelde voorwaarden.

 

1. DUUR VAN DE HUUR

1.1. De huur gaat in op het ogenblik dat de huurder het gehuurde in ontvangst neemt in een van onze winkels. De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn die hij als duur van de huur heeft opgegeven.

1.2. De huur eindigt op de overeengekomen datum, zonder dat huurder of verhuurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen.

1.3. Zodra de huurperiode beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn wanneer het gehuurde niet is terug bezorgd. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terughalen, waar het zich ook bevindt. Alle kosten zoals bv. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die gelijk is aan hoogte van de daghuursom met behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

1.4. De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat het niet retourneren van het gehuurde op het overeengekomen hierboven omschreven tijdstip strafbaar is.

 

2. RISICO

2.1. De huurder draagt gedurende de hele huurperiode, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies, diefstal en beschadiging van het gehuurde.

2.2. De verhuurder levert de goederen af in goede staat van onderhoud. Keuring en telling door de huurder gebeuren in op de inleverpunten van verhuurder. De huurder is verplicht om zich bij de inontvangstneming van het gehuurde onmiddellijk te overtuigen van het juiste aantal en de goede staat van de goederen. Bezwaren dienen op het door de verhuurder te behouden kopie-verhuurformulier vermeld te worden.

2.3. De huurder is aansprakelijk voor teruggave van het gehuurde in dezelfde staat en aantal. De huurder is aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Voor zover het schade aan de huurgoederen zelf betreft wordt de waarde gesteld op de nieuwwaarde of de vervangingswaarde van de benodigde reparatieonderdelen.

2.4. De huurder is, over de gehele huurperiode, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou kunnen veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor de aansprakelijkheid tot vergoeding van de schade opkomend aan de zijde van derden voortkomende uit, of in verband staande met, de huurgoederen of het gebruik daarvan.

 

3. HUURPRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

3.1. Alle opgegeven prijzen, zoals overeengekomen op het verhuurformulier, gelden voor gebruik tijdens de afgesproken periode. Er wordt geen korting toegestaan indien de effectieve huurperiode korter is dan de gereserveerde. Indien de effectieve huurperiode langer is dan de gereserveerde zal de huurprijs evenredig verhoogd worden.

3.2. De huurder dient bij afhaling van het gehuurde alle opgegeven prijzen, zoals overeengekomen op het verhuurformulier te betalen. Tevens dient de huurder zich te legitimeren met een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs.

 

4. BORGSOM

4.1. De borgsom is bestemd om verschillende verplichtingen van de huurder te dekken. Zij moet betaald worden bij afhaling van het gehuurde, mag nooit worden beschouwd als een voorschot op de huur en zal pas aan de huurder worden teruggegeven, nadat gebleken is dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. De borgsom is in beginsel niet bedoeld als dekking voor de vervangingswaarde van gehuurde goederen of de vervangingswaarde van de benodigde reparatieonderdelen.

 

5. RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK

5.1. De huurder wordt gewezen op zijn verplichting die hij dient na te leven, met inachtneming van aard en type van het gehuurde, het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en te gebruiken als was het zijn eigendom.

5.2. De huurder verzekert zich ervan dat wanneer het gehuurde gebruikt maakt van batterij of accuvoeding, huurder deze zelf gecontroleerd, geplaats of geladen heeft. Tevens heeft hij kennis genomen van de aanwijzingen en instructies ten behoeve van het correct gebruik van het gehuurde.

 

6. OVERIGE BEPALINGEN

6.1. Wanneer herstelwerkzaamheden en/of vervanging ten gevolge van normale slijtage en/of fabricage fouten noodzakelijk worden, dient de huurder de verhuurder daarvan onmiddellijk kennis te geven. De verhuurder voert de herstelwerkzaamheden en/of vervanging zelf uit. De tijdsduur nodig voor de verzorging en/of onderhoud van het gehuurde is in de huurperiode inbegrepen wordt door de huurder zelf verzorgd.

6.2. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde en put hier ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik, onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of daden van derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald, ongeacht of er sprake is van onderverhuring of uitlening aan derden.

6.3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade opkomend aan de zijde van huurder voortvloeiend uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen van enige verplichting welke uit deze huurvoorwaarden voortvloeit, tenzij de oorzaak van het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen te wijten is aan opzet of grove schuld van de verhuurder.

6.4. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van huurder en voortvloeiend uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen van iedere verplichting welke voor hem uit deze huurvoorwaarden voortvloeit, ongeacht de oorzaak van het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen. Voor zover het schade aan de huurgoederen zelf betreft wordt de waarde gesteld op de nieuwwaarde of de vervangingswaarde van de benodigde reparatieonderdelen.

6.5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade opkomend aan de zijde van huurder ten gevolge van enig gebrek hoe ook genaamd en wanneer ook ontstaan aan de huurgoederen.

6.6. Van de bepalingen van deze huurvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk blijkt uit een genoteerde mededeling op het verhuurformulier.